Skip to main content

Maharashtra Govt Order For MBBS-MD Student Of Government or Municipal College

Mandatory Service In Village For 1 Year Of FINE of Rs 10 Lac
Candidate completing MBBS from Govt/Muncipal Corporation Colleges to copmlete essential Government Service for specific period
Bond for Medical graduate and post graduate candidates for Government Service
शासकीय$महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय
महाविद्यालयातून वैद्यकीय पदवी व
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या
उमेदवारांनी विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी
शासन सेवा करणे अनिवार्य असल्याबाबत
महाराष्ट! शासन महाराष्ट! शासन
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: एमईडी-1007$सीआर-490$07$शिक्षण-2
मंऋाालय, मुंबई 400 032.
दिनांक: 8 पफेब्रुवारी, 2008
=झ्झ्श्झ्झ् रू. 1द्ध शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र. एनओसी-3095$
सीआर-307$95$शिक्षण-1, दि. 28 पफेब्रुवारी, 1996.
2द्ध शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र. पीजीएम-1397$
सीआर-8$पार्ट-3$150$शिक्षण-1, दि. 19 जानेवारी, 1998
3द्ध शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र. पीजीएम-1397$
सीआर-8$पार्ट-3$150$शिक्षण-1, दि. 6 पफेब्रुवारी, 1998.
4द्ध शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र. पीजीएम 1301$
4065$सीआर-418$2001$शिक्षण-1, दि. 20 नोव्हेंबर, 2001
5द्ध शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र. पीजीएम 1004$
सीआर-633$04$शिक्षण-2, दि. 11 मार्च, 2005
6द्ध शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र. एमईडी 1006$
सीआर-5$06$शिक्षण-2, दि. 31 ज ुलै, 2006
हत.इवदक.2
स्ंेज चतपदजमक 02ध्08ध्08 5रू05 च्ड
महाविद्यालयातून एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्याथ्र्यांना शासकीय व
महानगरपालिका वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात
येणा-या प्रवेश परीक्षेस बसण्याकरिता पाऋा ठरण्यासाठी विशिष्ट कालावधीची शासन सेवा
त्याने पूर्ण केली असली पाहिजे. अन्यथा बंधपऋाानुसार दंडाची रक्कम भरणे आवश्यक
राहील, अशी अट घातली आहे. बंधपऋाानुसार उमेदवाराने करावयाच्या शासन सेवेचा
कालावधी, बध्ंापऋााचे उल्लंघन झााल्यास आकारावयाचा दंड याबाबत साकल्याने विचार करफन
तसेच विद्याथ्र्यांनी याबाबतीत दिलेली निवेदने विचारात घेवून शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय
घेतला आहेशासन
निर्णय शासन निर्णय
1. ;1द्ध शासकीय$महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय अथ्।वा दंत महाविद्यालयातून एमबीबीएस
अथ्।वा बीडीएस अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेवून पदवी प्राप्त केलेल्या उमेदवाराने
त्यानंतर लगेच शासकीय$स्थ्।ानिक स्वराज्य संस्थ्।ा$सरंक्षण दलाची एका वर्षाची सेवा एका वर्षाची सेवा
करणे अनिवार्य आहे. अशी शासन सेवा बजावण्यास जर उमेदवाराने नकार दिला
अथ्।वा कोणत्याही कारणास्तव कुचराई केली तर त्याच्याकडून दंड वसूल करण्यात
येईल. श्।ैक्ष्।ण्।िक वष्र्। 2004-05 ते 2007-08 पर्यंत प्रवेश घेतलेल्या
विद्याथ्र्यांसाठी रफपये 5 लाख ;अक्षरी रफपये पाच लाखद्ध इतका आण्।ि श्।ैक्ष्।ण्।िक वष्र्।
2008-09 पासून प्रवेश घेणा-या विद्याथ्र्यांसाठी रफपये 10 लाख्। रफपये 10 लाख्। ;अक्ष्।री रफपये 10 लाख्।
दहा लाख्।द्ध इतका दंड वसूल करण्यात येईल;2द्ध
पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर उमेदवारास अशी नियुक्ती देण्याच्या अन ुष्।ंगाने,
संदभ्र्।ातील अनुक्रमांक-6 येथ्।े नमूद केलेल्या श्।ासन निण्र्।य दिनंाक 31 जुलेै 2006
प्रमाण्।े कार्यवाही करण्यात यावी;3द्ध
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी रफजू ;रवपदद्ध झ।ालेल्या उमेदवारांसाठी संदभ्र्।ातील श्।ासन
निण्र्।य दिनंाक 31 ज ुलैे 2006 मध्।ील एक वष्र्। सेवेची अट श्।िथ्।िल करण्यात येत
आहे2.
;1द्ध शासकीय$महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय अथ्।वा दंत महाविद्यालयातून एम.डी.$एमएस.$पदव्युत्तर
पदविका अथ्।वा दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेवून
पदव्युत्तर पदवी$पदव्युत्तर पदविका प्राप्त केलेल्या उमेद/वाराने शासकीय$स्थ्।ानिक
स्वराज्य संस्थ्।ा$सरंक्षण दलाची एका वर्षाची सेवा एका वर्षाची सेवा एका वर्षाची सेवा करणे अनिवार्य आहे. अशी
हत.इवदक.3
स्ंेज चतपदजमक 02ध्08ध्08 5रू05 च्ड
शासन सेवा बजावण्यास जर उमेदवाराने नकार दिला अथ्।वा कोणत्याही कारणास्तव
कुचराई केली तर त्याच्याकडून रफपये 15 लाख रफपये 15 लाख रफपये 15 लाख ;अक्षरी रफपये पंधरा लाखद्ध इतका
दंड वसूल करण्यात येईल;2द्ध
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर उमेदवारास नियुक्ती देण्याच्या संदर्भात
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण यांच्याकडील रिक्त जागा भ्।रल्यानंतर, उर्वरित
उमेदवारांची यादी संचालक, आरोग्य सेवा यांना पाठविण्यात येईल;3द्ध
अतिविश्।ेष्।ोपचार ;सुपर स्पेश्ॅालिटीद्ध अभ्यासक्रमासाठी रफजू झ।ालेल्या उमेदवारांसाठी
वरील 2 ;1द्ध मध्।ील 1 वर्ष सेवेची अट श्।िथ्।िल करण्यात येत आहे3.
;1द्ध शासकीय$महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय अथ्।वा दंत महाविद्यालयातून अतिविश्।ेष्।ोपचार
;सुपर स्पेश्।ॅलिटीद्ध पदविका अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेवून सुपर स्पेश्ॅालिटी पदवी
प्राप्त केलेल्या उमेदवाराने शासकीय$स्थ्।ानिक स्वराज्य संस्थ्।ा$सरंक्षण दलाची दा ेन
वर्षाची सेवा करणे अनिवार्य आहे. अशी शासन सेवा बज वर्षाची ावण्यास जर उमेदवाराने
नकार दिला अथ्।वा कोणत्याही कारणास्तव कुचराई केली तर त्याच्याकडून रफपये
25 लाख ;अक्षरी रफपये पंचविस लाखद्ध इतका दंड वसूल करण् 25 लाख यात येईल;2द्ध
अतिविशेषोपचार पदविका$पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर वरील 3 ;1द्ध मध्ये
नमूद केल्याप्रमाणे उमेदवारास नियुक्ती देण्याच्या संदर्भात संचालक, वैद्यकीय
शिक्षण यांच्याकडील रिक्त जागा भ्।रल्यानंतर, उर्वरित उमेदवाराची यादी
संचालक, आरोग्य सेवा यांच्याकडे पाठविण्यात येईल4.
शासन निर्णय क्र.एमईडी-1006$सीआर-5$06$शिक्षण-2, दि.31 जुलै, 2006 नुसार,
शासकीय व महानगरपालिका वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या
प्रवेशासाठी घेण्यात येणाृया प्रवेश परीक्षेस बसण्याकरिता पाऋा ठरण्यासाठी विशिष्ट
कालावधीची शासन सेवा शासकीय व महानगरपालिकेच्या महाविद्यालयातून एम.बी.बी.एसअभ्यासक्रम
पूर्ण केलेल्या उमेदवाराने पूर्ण केली असली पाहिजे अन्यथा बंधपऋाानुसार दंडाची
रक्कम भरणे आवश्यक राहील, अशी घालण्यात आलेली अट या श्।ासन निण्र्।याद्वारे रद/द
करण्यात येत आहे5.
वरील परिच्छेद-2 ;2द्ध व 3 ;2द्ध येथील तरतुदीन ुसार नियुक्ती दिलेला उमेदवार
15 दिवसांच्या आत नियुक्तीच्या ठिकाण्।ी रफजू झ।ाला नाही तर, परिच्छेद-2 ;1द्ध व 3 ;1द्ध
येथ्।े नमूद केल्याप्रमाणे दंड वसूल करण्याबाबत संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संबंधित
अधिष्ठातांमापर्फत कारवाई करण्यात येईल.
हत.इवदक.4
स्ंेज चतपदजमक 02ध्08ध्08 5रू05 च्ड
6. वरील परिच्छेद क्रमांक- ;1द्ध, ;2द्ध व ;3द्ध येथ्।ील आदेश सध्या
शासकीय$महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय अथ्।वा दंत महाविद्यालयातील पदवी, पदव्युत्तर
पदवी$पदव्युत्तर पदविका, अतिविशेषोपचार ;सुपरस्पेशॅलिटीद्ध अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत
असलेल्या सर्व विद्याथ्र्यांना लागू राहतील. सदर आदेश अखिल भ्।ारतीय प्रवेश परिक्षेद्वारे
भ्।रण्यात येण्।ाृया जागांवर आण्।ि केंद्र शासनाद्वारे नामनिर्देशनाने प्रवेश घेतलेल्या विद्याथ्र्यांनाही
लागू राहतील7.
संचालक, आरोग्य सेवा यांनी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्याकडून वरील
निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे नियुक्तीसाठी उमेदवारांच्या याद्या प्राप्त झााल्यानंतर त्यांनी
त्यांच्याकडील रिक्त पदांवर सदर उमेदवारांना 3 महिन्यांच्या आत नियुक्ती द्यावी. सदर
कालावधीत नियुक्ती देता येत नसल्यास त्यांनी अशा उमेदवारांची नांवे संचालक, वैद्यकीय
शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांना कळवावीत, म्हणजे त्यांना बंधपऋामुक्त करण्याबाबत
त्यांच्याकडून कार्यवाही करण्यात येईल8.
सदर निण्र्।याची अंमलबजावणी पदवी अभ्यासक्रम व अतिविश् 8. ोषोपचार ;सुपरस्पेशॅलिटीद्ध
या अभ्यासक्रमासाठी सन 2008 पासून घेण्यात येणा-या सामाईक परीक्षांसाठी लागू करण्यात
येत आहे. तसेच पदव्युत्तर पदवी$पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी हे आदेश
सन 2009 पासून घेण्यात येणा-या सामाईक प्रवेश परीक्षांसाठी शासनाकडून घेण्यात येणा-या
सामाईक प्रवेश परिक्षसाठी लागू करण्यात येत आहेत
सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट! शासनाच्या ;ूूूण्उंींतंेीजतंण्हवअण्पदद्ध वेबसाईटवर
प्रसिध्द करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक 20080208172234001
असा आहे
महाराष्ट!ाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

 ईझ्र्üि”ध्.
; अमिताभ चंद्रद्ध
 प्रधान सचिव, महाराष्ट! शासन
प्रति,
मा. राज्यपालांचे सचिव, मुंबई
मा. म ुख्यमंऋयांचे प्रधान सचिव, मंऋाालय, मुंबई
मा. उपम ुख्यमंऋयांचे प्रधान सचिव, मंऋाालय, मुंबई
हत.इवदक.5
स्ंेज चतपदजमक 02ध्08ध्08 5रू05 च्ड
सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंऋाालय, म ुंबईसचिव,
नगर विकास विभाग, मंऋाालय, मुंबई
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंऋाालय, मुंबई ;यांस प्रसिध्दी देण्याच्या
विनंतीसहद्ध
आयुक्त, बत्रहन्म ुंबई महानगरपालि, मुंबई
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट! राज्य, म ुंबई ;5 प्रतीद्ध

कुलगुरफ, महाराष्ट! आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक ;पऋाा

Popular posts from this blog

FDA Maharashtra Directory Contact Moblie Number

Food and Drug Administration Directory  DOWNLOAD JUNE 2021 CONTACT LIST PLZ CLICK ADVERTISEMENT TO SUPPORT THIS WEBSITE FOR REVENUE FROM ADVERTISEMENT Field Office Circle Head (Assit Commissioner Address of Field Office Inspector AHMEDNAGAR A.T. RATHOD (7045757882) 19C, Siddhivinayak Colony,,Near Auxillium School, Savedi,,Ahmednagar - 414003 J.H.SHAIKH (9158424524) AKOLA H. Y. METKAR (9730155370) Civil Line, Akashwani Road, ,Akola ,AKOLA H. Y. METKAR (9730155370) AMARAVATI U.B.GHAROTE (9595829895) Office of the Joint Commissioner,Jawade Compound, Near Bus Stand,Amrawati-444 601 C. K. DANGE (9422844477) AURANGABAD S. S. KALE (9987236658) Office of the Joint Commissioner,,2nd floor, Nath Super Market, Aurangpura,Aurangabad R. M. BAJAJ (9422496941) AURANGABAD Zone 2

Mahatma Gandhi Adopted Feroze Khan For Indira Marriage & Gave "Gandhi" Surname

Mahatma Gandhi Given His Surname To Indra as "Gandhi" Nehru-Khan-Gandhi Dynasty : Jawaharlal Nehru was the first prime minister of modern India, and he ruled the country from 1947 to 1964.  He was born on 14th November 1889, to Motilal and Swarup Rani Nehru.  The family belonged to a Kashmiri Brahmin tribe called ‘ Pandit.’   Indira Gandhi, daughter of Jawaharlal Nehru, became prime minister of India in 1966. Mrs. Gandhi was born on November 19, 1917 to Jawaharlal and Kamala Nehru.  She was named Indira Priyadarshini Nehru. She fell in love and decided to marry Feroze Khan, a family friend. Feroze Khan’s father, Nawab Khan, was a Muslim, and mother was a Persian Muslim.  Jawaharlal Nehru did not approve of the inter-caste marriage for political reasons (see  http://www.asiasource.org/ society/indiragandhi.cfm ).  If Indira Nehru were to marry a Muslim she would loose the possibility of becoming the heir to the future Nehru dynasty.  At this juncture, a

RTE & School Quota Of Kalyan Dombivli KDMC Region Thane

 Kalyan Dombivali Municipal Region School Quota and RTE 25% quota details received from RTI reply from KDMC Education department. Almost in all the schools free education seats for income below Rs1lac is vacant .The vacant seats are illegally filled by private school in open category by private schools by taking donations. KDMC education didnot taken any action. Total approved strength of class is 4 times of RTE quota. If RTE 25% quota is 25 then approved students limit is 100 students. Means 75 students from general and 25 from RTE 25% quota. In all the schools students are more than from approved strength and RTE 25% seats are vacant. It means RTE seats are filled by general students. As per RTE Act 2009 poor quota seats ie RTE25% cannot be filled by general quota in any condition and at any class. Helpline 9702859636  RTE Admission